1.7.11

Hadis Arbain Imam Nawawi - Hadis 32Terjemah hadits :
Dari Abu Sa’id, Sa’ad bin Sinan Al Khudri r.a, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda : “ Tidak boleh melakukan perbuatan(mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain”

(Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta selainnya dengan snad yang bersambung, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwattho’ secara mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Rasulullah saw, dia tidak menyebutkan Abu Sa’id. Akan tetapi dia memiliki jalan-jalan yang menguatkan sebagiannya atas sebagian yang lain).

Pelajaran yang terdapat dalam hadits :

1. Larangan melakukan sesuatau yang berbahaya.

2. termasuk sesuatu yang diharamkan adalah sesuatu yang berbahaya seperti rokok dan sebagainya.


wallahu a'la wa a'lam


senarai semua hadis arbain [klik]

No comments:

Post a Comment